top of page

Privacy Policy

Artikel 1: Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

De website beschikbaar op het adres www.birthwise.be (hierna: de “website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van Birthwise, maatschappelijke naam bv Birthwise VOF, ondernemingsnummer 0773894605, met zetel te Guido Gezellelaan 6, 9840 De Pinte (hierna: “Birthwise”, “wij” of “ons”).

 

Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Birthwise, onder meer op of via de website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Birthwise raadt u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

 

Deze privacy policy is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de (uitvoering van) (diensten)overeenkomsten met de klanten van Birthwise (in welk geval laatstgenoemde louter de verwerker is en niet de verwerkingsverantwoordelijke). Deze privacy policy dekt verder op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website wordt verwezen of van derden zoals ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van Birthwise.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). De aangestelden of medewerkers van Birthwise die toegang hebben tot uw persoonsgegevens alsook verwerkers (bv. dienstverleners of transportbedrijven) die wij inschakelen, hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan info@birthwise.be. Birthwise zal u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

Birthwise behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 12 april 2022.

Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben.

Artikel 2: Wij zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

Rechtsvorm: Venootschap onder firma

Vennootschapsnaam: Birthwise VOF
Handelsnaam: Birthwise
Maatschappelijke zetel: Guido Gezellelaan 6, 9840 De Pinte

Ondernemingsnummer: 0773894605
E-mail: info@birthwise.be
URL Website: www.birthwise.be

Artikel 3: Hoe kunt u onze Data Protection Officer contacteren?

Gelieve contact op te nemen met info@birthwise.be

Artikel 4: Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Birthwise verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
– Om in contact te treden met u en u de nodige inlichtingen te verschaffen over onze diensten;
–  Klanten- en leveranciersbeheer;
– Administratie, boekhouding, bestellingen, uitvoering van een overeenkomst, facturatieopvolging;
–  Het verzenden van de gehuurde en aangekochte goederen;
– Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketing. Dit is het toesturen van commerciële informatie over onze diensten.
– De verwerking van uw persoonsgegevens op of via de website maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming”, waaronder profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van uw persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Artikel 5: Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien:
– u uw toestemming hiervoor hebt gegeven (door bv. ondertekening van een verklaring met onze privacy policy of het aanvinken/aanklikken van een checkbox op de website);
– de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten van en/of de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst bepaalde maatregelen te nemen; of
– indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Birthwise of van een derde (bv. bij de verwerking voor direct marketing), tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zwaarder zouden wegen dan onze belangen, bv. wanneer u een kind bent;
– de verwerking een wettelijke verplichting is.

In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy – door het vakje “Accepteren” aan te vinken voorafgaand aan het gebruik van de website en/of het verwerken van persoonsgegevens op of via de website – geeft u Birthwise de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

Artikel 6: Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken volgende persoonsgegevens van u (voor zover u deze verstrekt): naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens gezinssamenstelling en/of zwangerschap indien nodig.

Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de website van Birthwise verwerkt. Meer informatie over het gebruik van cookies op de website vindt u in onze cookie policy.

Artikel 7: Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast Birthwise)?

  • de IT-provider(s) van Birthwise in het kader van beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting van de website en IT-infrastructuur

  • dienstverleners inzake marketing

  • boekhouder(s)/accountants van Birthwise

  • verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van Birthwise

Artikel 8: Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten in) niet-EU landen?

Deze gegevens worden niet gedeeld tenzij u daar toestemming voor geeft (bijvoorbeeld in het kader van een nieuwsbrief).

Artikel 9: Waar en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die zich bevindt in België.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren, maar niet langer dan 2 jaar.

Artikel 10: Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om ons te verzoeken om:
– inzage van uw persoonsgegevens;
– verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
– beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan Birthwise op info@birthwise.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

Artikel 11: Wat zijn onze verplichtingen?

Wij treffen alle passende maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen die is afgestemd op de risico’s voor en bij de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

Wij werken, op hun verzoek, mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, inbreuken in verband met uw persoonsgegevens (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding ervan) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan. In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u. In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u Birthwise contacteren op het e-mailadres info@birthwise.be.

Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

Vragen? Contacteer ons gerust: info@birthwise.be.

bottom of page