top of page
sylabus birthwise.png

Hier vind je alle info terug over het certficiatieprogramma van Birthwise. 

 

Leerdoelen

Aan het eind van de opleiding wordt de student(e) geacht in staat te zijn een eigen doulapraktijk op te richten op zelfstandige basis of samen met anderen. Daarnaast heeft zij voldoende theoretische kennis over geboorte om bevallingen bij te wonen en ouders bij te staan als doula. 

Vaardigheden zoals massagetechnieken en verbindende communicatie en andere die de student(e) opdeed tijdens de opleiding en stagebegeleidingen zal haar helpen genoeg zelfvertrouwen te hebben om zelf ouders te begeleiden.

Door uitgebreid besproken case studies zal de student zal ook verbanden kunnen leggen tussen alle aangeleerde technieken en de toepassing ervan bij een geboorte.

 

Aan de hand van het individueel eindproject zal de student een concreet beeld krijgen over hoe zij als doula aan het werk wil gaan en op welke manier zij zich wil profileren. 

 

Tot slot is het als student(e) doula belangrijk om zich te blijven bijscholen. Deze opleiding wordt aangeboden als springplank naar verdere verdieping in de materie naar keuze. 

Certificatie

Doula opleidingsweekends

Theoretische kennistest

Boekverslag

Stages

Tijdens de Birthwise doulaopleiding zullen er  lesdagen georganiseerd worden. Het hoofddoel van deze weekends is om de theorie om te zetten in praktijk. Door middel van het oefenen van technieken, het bespreken van specifieke cases en hier de theorie toe te passen, krijgen de doula’s een heel duidelijk beeld over hoe het beroep van doula in elkaar zit. 

We vragen de studenten om op voorhand 2 boeken te lezen (“De doula” en “The Birth Partner”) zodat ze al een zekere basis achtergrond mee hebben aan de start.  

Alle studenten krijgen ook een syllabus/werkboek mee om thuis aan de slag te kunnen met zowel theorie als praktijkoefeningen. 

Studenten dienen minstens 90% van alle uren aanwezig te zijn op de weekends. Wanneer een student een groter deel mist kan zij dit inhalen tijdens een ander opleidingsweekend. Certificatie is pas mogelijk bij min. 90% aanwezigheid. 

De lesdagen bedragen 64 verplichte contacturen. 

Studenten die wensen te certificeren dienen te slagen voor de theoretische kennistest. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden. De test vindt online plaats. De test mag opnieuw worden afgelegd bij eventueel falen. 

Studenten maken een kritisch verslag op van een boek/film/podcast naar keuze. Er wordt een lijst met mogelijke bronnen gedeeld aan het begin van het traject. Studenten mogen ook zelf suggesties doen. Mits goedkeuring van de docenten mogen zij ook een verslag maken van een zelfgekozen medium. Voorwaarde is dat het met zwangerschap, bevalling of post-partum te maken heeft. Het verslag bedraagt maximum 1 A4 pagina. 

Studenten dienen minstens 3 zwangere vrouwen (en hun partner) te begeleiden voor tijdens en vlak na de bevalling. De student gaat zelf op zoek naar stagebegeleidingen. Elke begeleiding bestaat uit minstens 3 prenatale gesprekken, ononderbroken aanwezigheid bij de bevalling van bij de arbeid tot 1 à 2 uren na de geboorte en minstens 1 postnataal gesprek. Wanneer niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dient de student een extra stage te lopen. 

Van elke begeleiding houden ze een verslag bij met zelfreflectie als vertrekpunt. Zij zorgen ook voor een korte evaluatie van de zorgverleners die de bevallingen begeleidde. Stages mogen zowel plaatsvinden bij thuisbevallingen als in het ziekenhuis. Gezien elke bevalling anders verloopt is er geen minimum of maximum aantal centimeters ontsluiting bepaald wanneer de studentdoula aanwezig moet zijn. 

De stage zal worden beoordeeld door de mentor die het verslag naleest en per bevalling een nagesprek heeft met de student. 

Na de stages schrijft de student een algemeen verslag.

Studenten mogen zelf bepalen hoe lang ze over hun stages doen, al raden we wel aan om ze binnen een jaar af te ronden. Dit jaar gaat in na het hebben afgerond van het derde opleidingsweekend. Als de student na een jaar nog niet klaar is, nemen we contact op om de situatie te bekijken en te bespreken of de student nog verder wil gaan voor een certificaat. Als dat niet het geval is, zetten we het dossier tijdelijk on hold.

Eindwerk

Studenten maken een eindwerk over hun eigen doulapraktijk. Hierin denken ze na over hoe ze zichzelf zien als doula. Welke waarden willen ze naar voor brengen, welke doelgroep willen ze aanspreken; wat willen ze uitstralen? Aan de hand van de business-tips die ze gekregen hebben in de opleiding zullen ze heel concreet te werk kunnen gaan van branding tot prijszetting. De inhoud is in dit geval ondergeschikt aan het denkproces. De vorm van het eindwerk kan verschillen van student tot student. Het eindwerk kan een eigen website zijn, maar ook een uitgeschreven word-document. 

In het kort:
Stappen tot certificatie

 1. Theorie afronden en lesdagen bijwonen
  (64u in totaal)

 2. Slagen voor de theoretische online kennistest

 3. Verplichte boeken lezen

 4. Dossier indienen met daarin:

 • boekverslag van 1 boek/film/podcast uit voorgestelde lijst of persoonlijke keuze (mits toestemming)

 • Stageverslag 1

 • Stageverslag 2

 • Stageverslag 3

 • Eindwerk over je doulapraktijk

 • Ondertekende gedragscode

 • Eindevaluatie door mentor

syllabus.png
bottom of page